حمیدرضا علیمی نوشت:

نه بخاطر یه مشت #مدیر_پخمه ،

 نه بخاطر  گنده‌گویی مسئولان ،

فقط‌وفقط بخاطر #هموطنامون 

در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم…