قهرمانان دیروز، غایبان امروز
کامران قاسمپور مسابقات جهانی را از دست داد

قهرمانان دیروز، غایبان امروز