کرم عجیبی که هرگز نمی میرد

کرم عجیبی که هرگز نمی میرد

موجودی که هرگز نمیمیرد! عجیب‌ترین موجود، یک نوع کرم به نام planaria است. با قطع سر، دوباره سرش جوانه زده و رشد میکند! همچنین اگر ریز ریزش کنید، هر کدام از تکه ها به کرم جدید تبدیل میشود!