یک تذکر به آقای استاندار مازندران

یک تذکر به آقای استاندار مازندران

دیروز برای انجام کاری به استانداری رفتم در ابتدای ورودی انتظامات، مأمورین بنده را موظف کردند که راست بایستم تا عکس بگیرند بعد از گرفتن عکس و اسکن روی کاغذ و اخذ کارت ملی و موبایل، مرا به مسوول مربوطه معرفی کردند. بنده با داشتن این ورقه نزد مسوول رفتم و درخواست خود را مطرح و در پایان وی زیر ورقه را امضا کردند در انتها این ورقه را به نگهبانی تحویل دادم و آنها هم آن را پاره کرده و به سطل آشغال ریختند. من نمی دانم این با کدام رفتار تکریم ارباب رجوع جور در می آید. عکس گرفتن از بنده و طی کردن این همه مراحل اداری و بعد هدر دادن کاغذ هیچ تناسبی با تکریم ارباب رجوع ندارد. لذا به آقای استاندار متذکر شوید این بساط نابسامان و وقت گیر و هزینه بر باد ده بیت المال را متوقف کنند، ما به همان سبک و سیاق ملاقات قبلی راحت تریم.