مزدک میرزایی آرشیو صداوسیما را با خود برد

مزدک میرزایی آرشیو صداوسیما را با خود برد
مازیار ناظمی گزارشگر ورزشی پیشین صداوسیما و رئيس روابط عمومی وزارت‌ ورزش تایید کرد مزدک میرزايی بخشی از آرشیو صداوسیما را هم باخودش به خارج برد