شاهکار معماری ایرانی

شاهکار معماری ایرانی

تصویر از معماری زیبا خانه تاریخی ملاباشی اصفهان که به نام خانه معتمدی اصفهان هم شهرت دارد.